شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
تا موز گرونتر نشده بريد بخريد:)
امروز تست کردم مثل موقعي که عسل خورده باشم دندونام ليز شد:)
درب کنسرو بازکن برقی
اين نيزبگذرد
رتبه 0
0 برگزیده
317 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
اين نيزبگذرد عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top